Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Εφετείο Πατρών για τη συμμετοχή στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Εξεταστικής Περιόδου Οκτωβρίου 2016

(για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 6.11.2016).
Τα δικαιολογητικά ασκουμένων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2016 πρέπει να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της ΠΕΜΠΤΗΣ 27/10/2016 στην κ. Ντίνα Φωτοπούλου γρ. Νο 71Α (β΄όροφος εντός Δικαστικού Μεγάρου) τηλ. 2610-324328.
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων» (με επικολλημένο 3,00 € Μεγαρόσημο).

2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο).
α) Αίτηση του ασκούμενου προς τον Δ.Σ. για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
β) Βεβαίωση του δικηγόρου ότι ασκήθηκε συνεχώς και ανελλιπώς κατά το από της εγγραφής του μέχρι σήμερα χρονικό διάστημα,
γ) Παράβολο 5 € από το γραφείο του Συλλόγου Νο 36 και
δ Μεγαρόσημο 2,00 €
3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.
4. Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Β’ περιόδου 2016».

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

Σχόλια