Αναρτήσεις

14813/2013 Πλημμ Θεσ/νίκης: Αθώωση κατηγορούμενου για μη καταβολή ΦΠΑ ελλείψει δόλου (αντικειμενική αδυναμία καταβολής λόγω ανείσπρακτων τιμολογίων).

"Δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και θεσμική αξιοπρέπεια", Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΤΣΕΒΑ*

Βίντεο μέρος Γ' | Ημερίδα Δ.Σ.Πατρών με θέμα:«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠ...

Δημόσια Διαβούλευση : Ψηφιοποίηση Συλλογών Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων

Βίντεο μέρος Β' | Ημερίδα Δ.Σ.Πατρών με θέμα:«ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠ...

ΜΠρΚοριν 27/2014 – Αναστάλλεται η εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω υπέρβασης νομίμου επιτοκίου

Βίντεο μέρος Α' | Ημερίδα Δ.Σ. Πατρών με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ...

ΕισΕφΘεσ Πόρισμα-Αναφορά : "Προστασία προσωπικότητας. Προϋποθέσεις λήψης και εξέτασης γενετικού υλικού (DNA). Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα".

Η ΝΕΟΠΑΓΗΣ ΟΙΟΝΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» [του Παναγιώτη Σίσκου, δικηγόρου]

"Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται στους αμειβόμενους αθλητές - Σχόλιο στην ΓνωμΝΣΚ Ολ 370/24.10.2013"

Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. Αριθμ. ΠΟΛ. 1011 (ΦΕΚ Β 8 8.1.2014).

ΕιρΒαμου 4/2013 : "Στο στάδιο μεταξύ της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως και άσκησης ένδικων μέσων, δεν προτείνεται παραδεκτά η ένσταση εκκρεμοδικίας. Η απόρριψη προηγούμενης αίτησης ως αόριστης δεν εμποδίζει την άσκηση νέας αίτησης πριν από την πάροδο ενός (1) έτους."

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Η ενδικοφανής προσφυγή για φορολογικές διαφορές (ΠΟΛ 1002/2013)